త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ

త్రినాధుని నోము పూర్తి కథ            పూరకాలములో ఒక నిరుపేద విప్రుడు ఉండేవాడు.  అతనికి లేకలేక ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆబిడ్డడికి తల్లి …

Read more