కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం ప్రాంతం పేరు : తిమ్మాపూర్ (తిమ్మాపూర్) మండలం పేరు: తిమ్మాపూర్ (l.m.d.) జిల్లా: కరీంనగర్ రాష్ట్రం: తెలంగాణ …

Read more

కరీంనగర్ జిల్లా వి.సైదాపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం

 కరీంనగర్ జిల్లా వి.సైదాపూర్ మండలం గ్రామాల జాబితా తెలంగాణ రాష్టం ప్రాంతం పేరు : సైదాపూర్ (సైదాపూర్) మండలం పేరు: సైదాపూర్ జిల్లా: కరీంనగర్ రాష్ట్రం: తెలంగాణ ప్రాంతం: …

Read more