గోవా రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు

గోవా రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు గోవా అనేది ఒక వైపున సహ్యాద్రి శ్రేణి యొక్క పర్వత ప్రాంతాలతో మరియు మరొక వైపు అరేబియా సముద్రంతో సరిహద్దులుగా ఉన్న సహజ స్వర్గం. …

Read more