జొరాస్ట్రియన్ మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం

జొరాస్ట్రియన్ మతం యొక్క పూర్తి సమాచారం భారతీయ జనాభాలో మొత్తం జొరాస్ట్రియన్ల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, వారు భారతదేశంలోని ముఖ్యమైన మత సమాజాలలో ఒకటిగా కొనసాగుతున్నారు. 2001 …

Read more