యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాలు

 యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

యాదాద్రి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా :మోటకొండూరు తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. మోటకొండూరు, తెలంగాణ రాష్ట్రం, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా, మోటకొండూరు మండలంలోని ప్రధాన కార్యాలయం. మోటకొండూరు మండలాల్లో 13 గ్రామాలు ఉన్నాయి: వరుటూరు, మోటకొండూరు, దిలావరపురం, అమ్మనబోలు, ఇక్కుర్తి, మాటూరు, దుర్సగానిపల్లి, చందేపల్లి, చాడ, చామపూరు, తేర్యాల.

ఈ ప్రాంతంలో స్థానిక భాష తెలుగు.

 

యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

వరుటూరు

మోటకొండూరు

దిలావరపురం

అమ్మనబోలు

ఇక్కుర్తి

మాటూరు

దుర్సగానిపల్లి

చందేపల్లి

చాడ

చామపురు

తెర్యాల

యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరు మండలంలోని గ్రామాల జాబితా

Read More  యాదాద్రి జిల్లా గుండాల మండలం గ్రామాల వివరాలు
Sharing Is Caring: