భారతీయ కోరమాండల్ తీరంలో అద్భుతమైన బీచ్‌లు

Amazing Beaches in Indian Coromandel Coast 

Thoothukudii Beach

Puri Beach

Digha Beach

Marina Beach

Chandrabhagha Beach

Chandipur Beach

Rushikonda Beach

Shankarpur Beach

Talasari Beach

Tajpur Beach