భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ చారిత్రక ప్రదేశాలు

Tourism

By Pamu Udaya

Taj Mahal, Agra

Red Fort, Delhi

Qutub Minar, Delhi

Sanchi Stupa, Sanchi

Khajuraho Temples, Madhya Pradesh

Ajanta Ellora Caves, Maharashtra

Sun Temple, Konark

Hampi

Mahabodhi Temple  Bodh Gaya

 Victoria Memorial, Kolkata